Lajme

Bukmirët fis i vjetër shqiptar në Mal të ZI

Shkruan: Shqipe HOXHA

The name is a compound of the Albanian words bukë (bread) and mirë good
Emri është një përbërje e fjalëve shqipe bukë (bukë) dhe mirë (mirë).
Šufflay, Milano (2000). Izabrani politički spisi . Matica hrvatska. faqe 131–2. ISBN 9531502579
Another one, Fra Nikaç is found in the katun Bukmir in the Piperi region in 1497
Fra Nikaç gjendet në katun Bukmiri në rajonin e Piperit në 1497.
Pulaha, Selami (1974). Defter i Sanxhakut të Shkodrës 1485. Academy of Sciences of Albania. p. 404, 430.
Tregimet dhe legjendat popullore për Bukmirin janë ruajtur në traditat e fiseve malazeze , veçanërisht ato të Vasojevići
Šufflay, Milano (2000). Izabrani politički spisi . Matica hrvatska. faqe 131–2. ISBN 9531502579.
Bukumiri (si alternativë, Bukmiri ) ishte një fis shqiptar ( fis ) që jetonte në Malin e Zi qendror dhe jug-lindor të sotëm . Ata ishin pastoralistë gjysëm nomade organizata shoqërore e të cilëve bazohej në lidhjet farefisnore rreth vëllazërive të prejardhjes së zakonshme patrilineale.
Traditat e tjera rreth tyre janë të bazuara historikisht. Një nga ato është një histori për Bukumirin e Sanxhakut , një vëllazëri ortodokse shqiptare që u mund dhe humbi tokat e tyre nga gjyshi i Ali Pashë Gusinja , pronari kryesor i tokës otomane të Plavë – Gusinje – Bihor në shekullin e 18-të.
Socialiste de Bosnie- Herzégovine à Sarajevo. Etnologija .
Metjahić, Avdo . “Starački muhabeti”
Me kalimin e kohës ata filluan të vendosen përgjithmonë dhe në shekujt XV dhe XVI ata formuan vendbanimet e tyre kryesisht në Mal të Zi, por disa degë edhe në veri të Shqipërisë . Në vitet e mëvonshme, degët e Bukumirit gjenden edhe në Sanxhak dhe Kosovë .
Emri është një përbërje e fjalëve shqipe bukë (bukë) dhe mirë (mirë).
Emri i tyre është interpretuar figurativisht si një tregues i pasurisë së tyre. Sot, në Mal të Zi prania e tyre historike është ruajtur në toponimin e Bukumirsko jezero (liqeni Bukumir) në Mt. Komovi , vendndodhja Bukmira ( komuna e Ulqinit ) dhe mbiemrat Bukumirić , Bukumirović dhe Bukumira ose Bukumire .
Në Shqipëri ruhet në toponimet e Bukëmirë në Rrëshen dhe Bukmirë në Bruçaj ( Pult ).
Bukumiri (alternatively, Bukmiri) was an Albanian tribe (fis) that lived in present-day central and south-eastern Montenegro. They were semi-nomadic pastoralists whose social organization was based on kinship around brotherhoods of common patrilineal ancestry. Over time they began to settle permanently and in the 15th and 16th centuries they formed their own settlements mostly in Montenegro, but a few branches also in northern Albania. In later years, branches of Bukumiri are also found in Sandzak and Kosovo.
The name is a compound of the Albanian words bukë (bread) and mirë (good). Their name has been interpreted figuratively as an indication of their wealth. Today, in Montenegro their historical presence has been preserved in the toponym of Bukumirsko jezero (Bukumir lake) on Mt. Komovi, the location Bukmira (Ulcinj municipality) and the surnames Bukumirić, Bukumirović and Bukumira or Bukumire. In Albania, it is preserved in the toponyms of Bukëmirë in Rrëshen and Bukmirë in Bruçaj (Pult).
Šufflay, Milano (2000). Izabrani politički spisi . Matica hrvatska. faqe 131–2. ISBN 9531502579.
.
Gjinari, Jorgji. “Një propozim de l’article postposé de l’albanais sous l’aspect des rapports linguistiques illyro-albanais” . Iliria . 5 : 100 . .
Liqeni i Bukmirit në Mal të Zi

Gjithashtu mund te shikoni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button