HistoriLajme

Fshati Zalla/ Zale afër Krujës/ Albanët ILIR !

Shkruan: Shqipe HOXHA

Its name is mentioned for the first time by Ptolemy in the 2nd century A.D. It is from the “Alban” Illyrian tribe that the country started to be called “Albania” and the people “Albanians”.

Emri i saj përmendet për herë të parë nga Ptolemeu në shekullin II A.D. nga fisi ilir “Alban” që vendi filloi të quhet “Albania” dhe populli “Shqiptar.

Ptolemy mentions, for the first time, the Albanoi among Illyrian tribes and their capital Albanópolis (near Croya).

Ptolemeu përmend, për herë të parë, Albanoi midis fiseve ilire dhe kryeqytetin e tyre Albanópolis (afër Croy)

Byzantine writers use the words Arbanon (Greek: Άρβανον) for a principality in the region of Kruja.

Shkrimtarët bizantinë përdorin fjalët Arbanon (Greqisht: βρβανον) për një principatë në rajonin e Krujës

Më 1343 në një dokument ku S Dushani konfirmon pronat e familjeve të qytetit të Krujës, përmendet edhe Zale që identifikohet me toponimin e sotëm Zall në veriperendim të qytetit.

In 1343 a document Stephan Dushani’s confirming properties of families of the city of Kruja, Zale also mentioned that identify with today’s toponyms Zall (north-west of the city).

Vendlindja e babait tim fshati Zalla, afër Krujës (Zale, Croarum -in Latin), e përmendur për herë të parë në privilegjet e dekretit nga Mbreti Alfonso V që konfirmon privilegjet e Krujës të dhëna nga Mbreti Stefan Dusan (1308-1355) dhe Perandori Andronik II, duke cituar dekretet antike të Perandorëve Manuel Komnenos, John Doukas Vatatzes, Theodor Laskaris II dhe Mhill Paleologos.

My father ’s birthplace Zalla village, near Kruja (Zale, Croarum -in Latin), mentioned for the first time in privileges decree by King Alfonso V confirming privileges of Kruja granted by King Stefan Dusan (1308-1355) and Emperor Andronik II, citing the ancient decrees of Emperors Manuel Komnenos, John Doukas Vatatzes, Theodor Laskaris II and Mhill Paleologos.

Main Gate of the Prizren Fortress in Prizren, Dušan’s first capital

Gjithashtu mund te shikoni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gjithashtu mund te shikoni
Close
Back to top button